Copyright 2022 - Кафедра обліку та аудиту ХНУ

Навчально-методична робота кафедри Обліку, аудиту та оподаткування

Підготовка фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування» навчання здійснюється за двома ступенями:

    • бакалавр з обліку і оподаткування (4 роки - денна форма навчання; 5 років – заочна (дистанційна) форма навчання);
    • магістр з обліку і оподаткування (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», 1,5 рік навчання – денна та заочна (дистанційна) форма навчання ).

Акцент освітньо-професійної програми підготовки бакалавра на критичному осмислені основних теорій, принципів, методів, типових та складних проблем на основі формалізації, інтерпретації інформації та застосування інноваційних підходів до вирішення непередбачувальних та комплексних завдань в обліку, аналізі та аудиті.

Акцент освітньо-професійної програми підготовки магістра на податкових та стратегічних аспектах розв’язання складних спеціалізованих завдань на основі проведення досліджень та здійснення інновацій в умовах невизначеності та складності бізнес-середовища з глибоким використанням сучасних обліково-аналітичних та контрольних процедур в форматі інформаційно-комунікаційних технологій.

Для організації та проведення навчальної роботи за професорсько-викладацьким складом кафедри обліку, аудиту та оподаткування закріплено 62 дисципліни, з яких 18 читаються для інших спеціальностей різних факультетів університету, переважно економічного профілю. З метою покращення якості роботи зі студентами денної форми навчання викладачами створено та розроблено більше 100 навчальних курсів в електронному середовищі Moodle, кожен з яких містить повнотекстові версії лекційного матеріалу, завдань для практичної та самостійної підготовки, комплекси тестових завдань та завдань для самоперевірки. Можливість самостійного розміщення матеріалів в модульному середовищі дозволяє викладачам своєчасно інформувати студентів про зміни чинного облікового законодавства. Позитивний досвід апробації цієї системи для студентів денної форми навчання зумовив поширення можливостей інформаційного ресурсу для студентів заочної та дистанційної форм навчання, і вже два роки викладачі кафедри обліку, аудиту та оподаткування проводять роботу із розширення існуючих та створення нових навчальних курсів. Вперше в університеті к.е.н. доцентом Дуда Т.Т., та ст. викладачем Наконечна Г.Ф. розроблені он-лайн лекції з базових навчальних дисциплін «Теорія економічного аналізу», «Звітність підприємств».

Без сумніву, якість навчальної роботи багато в чому залежить від ступеня забезпеченості студентів навчально-методичною літературою. Лише за останні 10 років функціонування кафедри професорсько-викладацьким складом було забезпечено видання понад 90 навчальних, навчально-методичних та інструктивних розробок, які надають допомогу студентам в підготовці до практичних занять, курсового, дипломного та магістерського проектування. Наявність потужного інформаційного ресурсу дозволила розширити спектр пропонованих навчально-методичних послуг завдяки створенню нових інформаційно-консультативних курсів в середовищі Moodle для он-лайн роботи зі студентами.

facebook  youtube