Copyright 2022 - Кафедра обліку та аудиту ХНУ

Науково-дослідна робота кафедри Обліку, аудиту та оподаткування

Викладачі кафедри обліку, аудиту та оподаткування активно займаються науковою роботою та впроваджують результати проведених наукових досліджень в навчальний процес. Лише за останні 10 років професорсько-викладацьким складом кафедри було підготовлено та видано 39 монографій, 15 підручників і навчальних посібників з грифом МОН України, більше 1000 статей і тез доповідей. Кожного року викладачі кафедри обліку, аудиту та оподаткування здійснюють апробації результатів своїх наукових пошуків на більш ніж у 20 науково-практичних конференціях як в Україні, так і за кордоном. Професори та провідні доценти кафедри здійснюють керівництво роботою більше 30-ти аспірантів та здобувачів. За результатами наукової роботи викладачів та аспірантів кафедри обліку і аудиту у 2014 році була видана під редакцією д.е.н., професора Войнаренко М.П.. к.е.н., доцента Скоробогатої Л.В. друга колективна монографія «Обліково-аналітичні аспекти управлінських концепцій: процеси формування та реалізації».

Тільки за 2012-2104 р.р. за результатами досліджень викладачами кафедри опубліковано 7 монографій:

  1. Войнаренко М.П. Управління фінансовими результатами промислових підприємств : монографія / М.П. Войнаренко, Р.В. Скалюк. – Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014 – 189 с.
  2. Асаул А.М., Войнаренко М.П., Пономарьова Н.А. Інтелектуальна власність в імперативах інноваційної економіки: системний аналіз: за науковою редакцією проф.. М.П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 174 с.
  3. Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства: монографія в 2 т. / за заг. ред. О.В. Кендюхова. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013 (співавтор Замазій О.В.)
  4. Сучасні напрями розвитку маркетинг-менеджменту / Маркетингові інновації в економіці і бізнесі: [монографія / за заг. ред. С. В. Ковальчук]. – Хмельницький : ТОВ «Поліграфіст – 2», 2013. – 321 с. (співавтор Кобець Д. Л.).
  5. Потенціал конкурентоспроможності підприємства як чинник її підвищення // Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств : колективна монографія у 4 т. / за ред. О. А. Паршиной. - Дніпропетровськ «Герда», 2013 (співавтор Хмелевська А.В.).
  6. Кластери в економіці України. Колективна монографія. /За наук. ред. М.П. Войнаренка. – Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник А.А., 2014. – 1170 с.
  7. Обліково-аналітичні аспекти управлінських концепцій: процеси формування та реалізації: монографія / за наук. ред. М. П. Войнаренко, Л. В. Скоробогатої. – Хмельницький : ХНУ, ФОП Мельник А. А., 2014. – 605 с.
  8. Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми /О.М. Алимов, О.І. Амоша та ін. ; за заг. ред. В.І. Ляшенка; ІЕП НАН України, КПУ. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 798 с. В складі колективу авторів: Войнаренко М.П. (1,21 друк. арк.) і Богатчик Л.А.(0,33 друк. арк.).

facebook  youtube